Best Hits from Ronny:

Oh, My Darling Caroline (3/64 D 1)
Kein Gold im Blue River (7/64 D 5)
Kleine Annabell (11/64 D 1)
Kenn ein Land (12/64 D 5)
Darling Good Night (5/65 D 8)
Anja - Anja (11/65 D 4)
Dunja, du (10/66 D 5)
Laß die Sonne wieder scheinen (4/67 D 5)
Adios My Darling (9/67 D 5)
Er war nur ein armer Zigeuner (5/69 D 5)