Best Hits from Bernd Spier:

Das kannst du mir nicht verbieten (12/63 D 1)
Schöne Mädchen muß man lieben (6/64 D 7)
Memphis Tennessee (9/64 D 1)
Das war mein schönster Tanz (1/65 D 1)